ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
Αναλαμβάνουμε μεταφορές πέρα του γενικού φορτίου και διαθέτουμε τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώση, εμπειρία και ικανότητα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εξειδικευμένων φορτίων που έχουν ειδικές απαιτήσεις για αποθήκευση, εξοπλισμό χειρισμού, μεταφορικά μέσα και συνθήκες μεταφοράς. Στα ειδικά φορτία συμπεριλαμβάνονται εκείνα που είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα/επιβλαβή (ADR, IMO, DG), όσα απαιτούν ειδικές θερμοκρασίες μεταφοράς, όσα έχουν διαστάσεις και βάρη πέρα από τα προσφερόμενα καθιερωμένα μεταφορικά μέσα, τρόφιμα, σκαφη, ανταλλακτικά πλοίων, φαρμακευτικά, ευπαθή εμπορεύματα, προϊόντα μικρής διάρκειας ζωής, προϊόντα υψηλής αξίας, έργα τέχνης, εκθεσιακά υλικά, εξοπλισμό παραστάσεων, διπλωματικό και στρατιωτικό φορτίο, χημικά και φορτία project.
 
Η διαχείριση εξειδικευμένων φορτίων απαιτεί ειδική παρακολούθηση ώστε να διασφαλίζεται ότι σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και τεκμηρίωση έχουν επαρκώς συμπληρωθεί και παραχθεί.
 
Εγκαθιστουμε με λεπτομέρεια, διευκρινίζουμε και επιβεβαιώνουμε με τον πελάτη τις σχετικές απαιτήσεις
Eπεξεργαζόμαστε ζητήματα πριν από την μεταφορά σύμφωνα με αναλογούντα πρότυπα και κανονισμούς
Οργανώνουμε κατάλληλη συσκευασία, χειρισμό, εναπόθεση, αποθήκευση και στοιβασία
Προσφέρουμε υπηρεσίες ασφάλισης για όλη τη διαδρομή
Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού και μεταφοράς κατάλληλο για μεταφορά συγκεκριμένων φορτίων
Επιμελούμαστε την τεκμηρίωση ειδικών μεταφορών σύμφωνα με πρότυπες προβλεπόμενες διαδικασίες
Ελέγχουμε απαιτήσεις τελωνείων διαδρομής και άλλων αρχών διασφαλίζοντας νομιμότητα της μεταφοράς
Διαβιβάζουμε κατάλληλες οδηγίες και λεπτομέρειες στα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας