ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
Υπηρεσίες εκτελωνισμού παρέχονται για φορτία που έρχονται στην Ελλάδα μέσω των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, τα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης στα τελωνεία του εσωτερικού της χώρας που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, βιομηχανικές περιοχές και εμπορικές ζώνες. Εκτελωνισμοί διενεργούνται επίσης και σε φορτία που διακινούνται “transit” στην Ελληνική επικράτεια για παράδοση στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες όπως Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, Κόσοβο, Μαυροβούνιο κλπ. Για εμπορεύματα υπό τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής προς επανεξαγωγή διαχειριζόμαστε με τις τελωνειακές αρχές τα σχετικα Carnet ATA, παρέχουμε τελωνειακή αποθήκευση και ρυθμίζουμε την επαναπαράδοση.
 
Αναφόρικα με φορτία που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και αφικνούνται σε σε κάποιο λιμάνι/αεροδρόμιο χώρας ΕΕ εκτός Ελλάδας, προοριζόμενα όπως για τελικό προορισμό στην Ελλάδα, αν δεν εκτελωνισθούν στο πρώτο σημείο εισόδου τους στην ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται με την άφιξή τους στην Ελλάδα από τελωνειακό έγγραφο Τ1 που εκδίδει το τελωνείο πρώτης εισόδου. Το φορτίο αυτό εναποτίθεται υπό φορολογικό έλεγχο μέχρι το τελωνειακό έγγραφο Τ1 να διακανονισθεί από τα Ελληνικά Τελωνεία. Σχετικά με φορτίο που προέρχεται από χώρα ΕΕ αλλά μεταφέρεται θαλάσσια στην Ελλάδα, πρέπει να συνοδεύεται από το τελωνειακό έγγραφο Τ2 που εξέδωσε το τελωνείο αναχώρησης και που κατατίθεται προς διακανονισμό στο τελωνείο προορισμού στην Ελλάδα. Στις εκτελωνιστικές υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται:
 
Υπηρεσίες πιστοποιημένες  ΑΕΟ  σε ηλεκτρονική σύνδεση με Τελωνεία
Υπηρεσίες πιστοποιημένες ISO-9001:2008, ISI-14001:2004
Eκτελωνισμοί εισαγωγών
Εκτελωνισμοί εξαγωγών
Επανεξαγωγές
Φορτία ειδικού δασμολογικού καθεστώτος
Ακίνδυνα/Επικίνδυνα φορτία
Εκτελωνισμοί διέλευσης εισαγωγής/εξαγωγής
Εκτελωνισμοί διέλευσης φορτίου ΕΕ (T2)
Φορτία τρίτων χωρών “in transit” (T1)
Τεκμηρίωση εκτελωνισμών (ΕΕ, τρίτων χωρών)
Προϋπολογισμός φόρων, δασμών και εξόδων εκτελωνισμού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες