ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
Αναλαμβάνουμε μεταφορές πέρα του γενικού φορτίου και διαθέτουμε τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώση, εμπειρία και ικανότητα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εξειδικευμένων φορτίων που έχουν ειδικές απαιτήσεις για αποθήκευση, εξοπλισμό χειρισμού, μεταφορικά μέσα και συνθήκες μεταφοράς. Στα ειδικά φορτία συμπεριλαμβάνονται εκείνα που είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα/επιβλαβή (ADR, IMO, DG), όσα απαιτούν ειδικές θερμοκρασίες μεταφοράς, όσα έχουν διαστάσεις και βάρη πέρα από τα προσφερόμενα καθιερωμένα μεταφορικά μέσα, τρόφιμα, σκαφη, ανταλλακτικά πλοίων, φαρμακευτικά, ευπαθή εμπορεύματα, προϊόντα μικρής διάρκειας ζωής, προϊόντα υψηλής αξίας, έργα τέχνης, εκθεσιακά υλικά, εξοπλισμός παραστάσεων και εκθέσεων, διπλωματικό και στρατιωτικό φορτίο, χημικά και φορτία project.
 
Η διαχείριση εξειδικευμένων φορτίων απαιτεί ειδική παρακολούθηση ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους και ότι τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και τεκμηρίωση έχουν επαρκώς συμπληρωθεί και παραχθεί.

Εγκαθιστουμε με λεπτομέρεια, διευκρινίζουμε και επιβεβαιώνουμε απαιτήσεις πελατών
Επεξεργαζόμαστε ζητήματα πριν από την μεταφορά σύμφωνα με αναλογούντα πρότυπα και κανονισμούς
Οργανώνουμε κατάλληλη συσκευασία, χειρισμό, εναπόθεση, αποθήκευση και στοιβασία φορτίων
Προσφέρουμε υπηρεσίες ασφάλισης για όλη τη διαδρομή
Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού και μεταφοράς φορτίων
Επιμελούσατε τεκμηρίωση εγγράφων ειδικών μεταφορών σύμφωνα με ρυθμιστικά πρότυπα
Ελέγχουμε απαιτήσεις από τελωνεία διαδρομής και άλλες εμπλεκόμενες αρχές
Διασφαλίζουμε συμμορφούμενη νομιμότητα της μεταφορας
Στην εξέλιξη της μεταφοράς διαβιβάζουμε κατάλληλες εντολές και κρίσιμες λεπτομέρειες