ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η παροχή εξεχουσών υπηρεσιών ξεκινά από τη νοοτροπία της ομάδας της εταιρείας μας να επικοινωνεί ξεκάθαρα την υπόσχεσή μας στον πελάτη, να εκτελεί σύμφωνα με την υπόσχεση και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πιθανές αλλαγές που προέρχονται από μεταβολές ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μη προβλέψιμες καταστάσεις. Η διαδικασία αυτή τεκμηριώνεται σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας ώστε να αποδίδονται έλεγχος, αφοσίωση στην εκπλήρωση της υπόσχεσης και κατάλληλες πληροφορίες προς αποτίμηση του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη.
 
Η αναζήτησή μας για υψηλή ποιότητα είναι συνεχής και εξελίσσεται στα πλαίσια πολιτικών και δράσεων που προβλέπονται από Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Βέλτιστες Πρακτικές του Κλάδου και Επαγγελματικά Ηθική Συμπεριφορά. Διαθέτουμε πιστοποιήσεις ΑΕΟ, ISO-9001:2008, ISO-14001:2004, Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Κοινωνικής Ευθύνης και Πιστοποιητικό IATA.
 
Διενεργούμε μετρήσεις του επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη που κοινοποιούνται σε όλη την ομάδα μας και ανασκοπούνται τακτικά. Αναλαμβάνουμε Προληπτικές και Δορθωτικές ενέργειες όπου απαραίτητο ώστε οι σχέσεις με τους πελάτες να βρίσκονται υπό έλεγχο. Το σύστημα KPI (Key Performance Indicators) Δεικτών Κλειδιά για αποτίμηση της απόδοσης αντλεί στοιχεία από αυτοματοποιημένα προγράμματά μας και από ερωτηματολόγια που τακτικά απευθύνονται στους πελάτες αποτυπώνοντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη.