ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία PHOENIX είναι η πρώτη διαμεταφορική εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε, από το 1994 με συστήμα ποιότητας ISO-9002:1994 και κατόπιν ISO-9001:2008. Επίσης η πρώτη του κλάδου που πιστοποιήθηκε από το 2004 με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO-14001:2004 και η πρώτη που συνέταξε και πιστοποίησε Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής από το 2010. Από το 2013 είναι μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που απέκτησε πιστοποίηση ΑΕΟ (Authorized Economic Operator) από την ΕΕ και το Υπουργείο Οικονομικών.

Το χαρτοφυλάκιο πιστοποιήσεων της εταιρείας περιλαμβάνει:
 
Οικονομική Επάρκεια, Βιωσιμότητα & Δημοσιονομική συμμόρφωση
Πιστοποιητικό: GR AEOC 0040190 331 3/Εκδόθηκε 19 ΣΕΠ 2013
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO-9001:2008
Πιστοποίηση από Bureau Veritas για International Freight Forwarding, Transports, Logistics and Supply chain management
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO-14001:2004
Πιστοποίηση από Bureau Veritas για International Freight Forwarding, Transports, Logistics and Supply chain management
Αξιοπιστία αερομεταφορών, ικανότητα και DG συμμόρφωση
IATA Cargo Agent
Πιστοποιητικό: 27-4 7124
Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Πολιτικής εναντίων κλοπών φορτίων  κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
Πιστοποιημένος Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής
Related image Good Distribution Practice (GDP) Compliance Management
Ambient and Cold Chain Temperature controlled Transport of Medicinal Products and APIs